Regulamin zakupów

Regulamin zakupów obowiązujący od 15.07.2017 r.

SwiezoWypalana.pl to sklep internetowy, dostępny w domenie SwiezoWypalana.pl, prowadzony przez 

P.P.H.U."SiM" Mirosław Sochacki ul. Żelazna 29/3,53-427 Wrocław

NIP: 894-001-45-16, REGON: 930894256Telefon: +48 733 634 761

KONTO BANKOWE: 44 1030 0019 0109 8503 4000 2184

Klienci mogą się kontaktować pod następującym adresem mailowym sklep@SwiezoWypalana.pl.  

1. P.P.H.U."SiM" Mirosław Sochacki prowadzi sprzedaż detaliczną między innymi drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane przez strony internetowe dostępne w domenie SwiezoWypalana.pl oraz telefonicznie pod numerem +48 733 634 761.

2. Klienci mają możliwość korzystania z SwiezoWypalana.pl dokonując rejestracji i tworząc w ten sposób konto, w którym gromadzone są dane oraz informacje o Kliencie dotyczące jego działań w SwiezoWypalana.pl (dalej: „Konto”). Świadczenie usług w ramach Konta na SwiezoWypalana.pl ma charakter bezterminowy. Klient ma prawo wypowiedzieć umowę zawartą z P.P.H.U.”SiM” Mirosław Sochacki dotyczącą Konta, w każdym czasie. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w których P.P.H.U.”SiM” Mirosław Sochacki jest w trakcie realizacji zamówienia złożonego przez Klienta. W takim przypadku, skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą zrealizowania przedmiotowego zamówienia.

3. W celu dokonania rejestracji utworzenia Konta w SwiezoWypalana.pl należy wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie następujących danych: adresu e-mail oraz hasła. Na adres e-mail Klienta umieszczony w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia rejestracji oraz inne wymagane prawem informacje. Z chwilą potwierdzenia rejestracji dochodzi do zawarcia umowy dotyczącej prowadzenia Konta pomiędzy Klientem, a P.P.H.U.”SiM” Mirosław Sochacki, której przedmiotem są usługi świadczone przez P.P.H.U.”SiM” Mirosław Sochacki, na warunkach określonych w Regulaminie.

4. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, wszelkie czynności tego podmiotu w SwiezoWypalana.pl, może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem z SwiezoWypalana.pl oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu, jako Klienta.

5. Wszystkie produkty dostępne w SwiezoWypalana.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

6. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych SwiezoWypalana.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Na każdy sprzedany produkt wystawiana jest paragon fiskalny. Jeżeli klient oczekuje faktury VAT, musi zaznaczyć to w adnotacjach przy składanym zamówieniu. Faktura VAT może być dostarczana drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, chyba, że Klient wyraźnie zaznaczy, że faktura VAT powinna być dostarczona w formie tradycyjnej, wówczas będzie dołączona do przesyłki zawierającej zamawiane produkty.

7. Zamówiony produkt dostarczany jest przy udziale wyspecjalizowanych operatorów pocztowych (firm kurierskich). Istnieje możliwość odbioru osobistego zamówieniowych produktów pod adresem ul. Ks. Czesława Oszkiela 1, 05-555 Tarczyn (Punkt Odbioru Osobistego nr 1), jednak tylko po uprzednim zamówieniu odbioru osobistego. Klient ponosi koszty dostawy określone w zakładce Czas i koszt dostawy.

8. Umowa zawarta pomiędzy Klientem a P.P.H.U.”SiM” Mirosław Sochacki dotycząca zakupu danego produktu w SwiezoWypalana.pl ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktów w SwiezoWypalana.pl jest adres dostawy wskazany przez Klienta, z zastrzeżeniem produktów odbieranych osobiście przez Klientów, w których miejscem spełnienia świadczenia jest Punkt Odbioru Osobistego.

9. W sytuacji, kiedy występują duże różnice w czasie realizacji lub sposobie pakowania i dostawy poszczególnych produktów, składających się na jedno zamówienie złożone w ramach SwiezoWypalana.pl, P.P.H.U.”SiM” Mirosław Sochacki może samodzielnie zdecydować o podziale zamówienia na mniejsze przesyłki. W takim przypadku, ogólny koszt dostawy podany Klientowi przy składaniu zamówienia nie ulega zmianie, a jedynie zostaje rozdzielony na poszczególne przesyłki cząstkowe. W przypadku anulowania części zamówienia, korekcie ulegają wyłącznie te koszty dostawy, które zostały przypisane do niedostarczonej lub reklamowanej części zamówienia.

10. Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony w SwiezoWypalana.pl produkt, w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, gdy płatność następuje przy odbiorze.  Możliwe są następujące formy płatności:

Przy odbiorze – zapłata gotówką kurierowi przy odbiorze produktu lub w kasie Punkt Odbioru Osobistego. W wybranych przypadkach P.P.H.U.”SiM” Mirosław Sochacki zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji telefonicznej tego typu zamówień.

Przelewem - forma płatności dla klientów preferujących samodzielne logowanie do banku internetowego lub wizytę w placówce banku, poczty. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje drogą poczty elektronicznej (e-mail) numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym P.P.H.U.”SiM” Mirosław Sochacki, zamówienie jest przekazywane do realizacji. Brak zaksięgowanej wpłaty za zamówiony towar  w terminie przekraczającym 10 dni roboczych skutkuje nadaniem zamówieniu statusu „anulowane”- zamówienie zostaje usunięte listy zamówień do zrealizowania.

Przelewem online – forma płatności elektronicznej obsługiwana przez Przelewy24.pl – krajowej instytucji płatniczej DialCom24 Sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Kanclerska 15, kod pocztowy 60-327, NIP 781-173-38-52, REGON 634509164. Zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy Poznań, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000306513, wysokość kapitału zakładowego: 1 697 000. Z chwilą potwierdzenia dokonania płatności, zamówienie jest przekazywane do realizacji. Brak zaksięgowanej wpłaty za zamówiony towar  w terminie przekraczającym 10 dni roboczych skutkuje nadaniem zamówieniu statusu „anulowane”- zamówienie zostaje usunięte listy zamówień do zrealizowani.

Płatność kartami kredytowymi Visa, Master Card. SwiezoWypalana.pl P.P.H.U.”SiM” Mirosław Sochacki udostępnia możliwość płatności za złożone zamówienia kartami kredytowymi Visa i MasterCard. W tym celu należy wybrać opcję płatności za zamówienia Przelewy24. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań  Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

11. W przypadku niektórych rodzajów asortymentu dostępnych w SwiezoWypalana.pl, P.P.H.U.”SiM” Mirosław Sochacki zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez nieudostępnianie określonych opcji płatności i dostawy.

12. Czas dostawy produktów wynosi nie więcej niż 10 dni roboczych od dnia zawarcia umowy. Termin otrzymania przesyłki to każdorazowo czas skompletowania zamówienia powiększony o czas dostawy.  W przypadku odbioru osobistego, przesyłki są dostarczane do Punktu Odbioru Osobistego. O możliwości odebrania zamówionego produktu P.P.H.U.”SiM” Mirosław Sochacki informuje drogą elektroniczną. Przesyłkę należy odebrać w ciągu 14 dni od otrzymania informacji o możliwości odbioru produktu. Przesyłka, która nie zostanie odebrana w wyznaczonym terminie zostanie odesłana do magazynu, a zamówienie zostanie skorygowane.

13. Produkty mogą posiadać gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Czas udzielenia gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na stronach SwiezoWypalana.pl. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta, w polu „gwarancje” w opisie każdego produktu. Część produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach internetowych producentów. W przypadku, gdy w opisie produktu, nie ma informacji nt. gwarancji wówczas , produkt należy odesłać na adres P.P.H.U.”SiM” Mirosław Sochacki  podany przez pracownika Infolinii (+48 733 634 761, mail: sklep@SwiezoWypalana.pl) bądź dostarczyć osobiście do Punktu Odbioru Osobistego ul. Ks Czesława Oszkiela 1, 05-555 Tarczyn (Punkt Odbioru Osobistego nr 1) po wcześniejszym uzyskaniu numeru REKLAMACJI . Numer REKLAMACJI można uzyskać wysyłając informację mailowa zawierająca Imię, Nazwisko, numer zamówienia i przedmiot reklamacji; szczegóły są dostępne w zakładce Zwroty i Reklamacje na SwiezoWypalana.pl.

Adres oraz wszystkie niezbędne informacje zostaną podane podczas nadawania numeru REKLAMACJI. Dzięki numerowi REKLAMACJI rozpatrywanie zgłoszeń przez P.P.H.U.”SiM” Mirosław Sochacki odbędzie się sprawnie, przy czym podanie numeru REKLAMACJI nie jest warunkiem koniecznym do rozpatrzenia zgłoszenia Klienta. Naprawiony produkt odsyłany jest do Klienta na koszt P.P.H.U.”SiM” Mirosław Sochacki. Gwarancja na sprzedany produkt nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z rękojmi za wady produktu.

Informacje na temat warunków gwarancji znajdują się w opisie produktów na SwiezoWypalana.pl

14. P.P.H.U.”SiM” Mirosław Sochacki odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym.

15. Reklamacje z tytułu rękojmi można złożyć w formie elektronicznej, za pomocą procedury opisanej w zakładce Zwroty i reklamacje lub w formie pisemnej na adres P.P.H.U.”SiM” Mirosław Sochacki podany w górnej części Regulaminu, na koszt P.P.H.U.”SiM” Mirosław Sochacki, po wcześniejszym nadaniu numeru REKLAMACJI zgłoszenia, zgodnie z art. 13. Informację o rodzaju spedytora, oraz adres, na jaki należy wysłać produkt zostaną podane podczas nadawania numeru REKLAMACJI.

16. Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba, że P.P.H.U.”SiM” Mirosław Sochacki niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez P.P.H.U.”SiM” Mirosław Sochacki albo P.P.H.U.”SiM” Mirosław Sochacki nie wymieniła produktu na wolny od wad, ani tej wady nie usunęła.

17. P.P.H.U.”SiM” Mirosław Sochacki rozpoznaje reklamację z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Jeżeli w ciągu 14 dni P.P.H.U.”SiM” Mirosław Sochacki nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznało żądania za uzasadnione. W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi P.P.H.U.”SiM” Mirosław Sochacki W celu odesłania zakupionego produktu Klient powinien wpisać na liście przewozowym, w polu „zadeklarowana wartość" (bądź równoznacznym), cenę zakupu odsyłanego produktu. Kwota ta stanowi deklarację wartości ubezpieczenia.

18. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w terminie 14 dni od otrzymania zamówionego produktu, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i produkty, od nabycia, których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić. Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Klient może skorzystać, a także przypadki, w których prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje określone są w pouczeniu, Odstąpienie od umowy. Postanowienia niniejszego art. stosuje się odpowiednio do odstąpienia od umowy dotyczącej Konta.

19. Klient ma prawo do zwrotu zużytego sprzętu zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Zwrot zużytego sprzętu może się odbyć tylko i wyłącznie w przypadku, gdy zakup nowego produktu dokonany zostanie w SwiezoWypalana.pl i będzie obejmował produkt tego samego rodzaju. Chęć zwrotu zużytego produktu należy zgłosić drogą mailową na adres sklep@swiezowypalana.pl w okresie nie dłuższym niż jeden miesiąc od zakupu nowego urządzenia, ale nie krótszym niż 14 dni  od jego zakupienia. Zwrot dokonywany jest po zweryfikowaniu przez P.P.H.U.”SiM” Mirosław Sochacki dokonanych przez Klienta zakupów oraz nadaniu indywidualnego numeru REKLAMCJI takiego zwrotu, które nastąpi w okresie 5 dni roboczych od daty zgłoszenia. Klient wysyła zużyty sprzęt do magazynu P.P.H.U.”SiM” Mirosław Sochacki wskazanego w art. 13, na swój koszt.

20. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu SwiezoWypalana.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu SwiezoWypalana.pl, składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu.

21. Wszystkie kawy ofercie SwiezoWypalana.pl są produktami przygotowywanymi na zamówienie Klienta (wypalanymi na jego indywidualne, oznaczone zamówienie), wobec czego zgodnie z art. 38 Ustawy o prawach konsumenta, Konsumentom nie przysługuje prawo do odstąpienia od zawartej Umowy / zwrotu zakupionej kawy.

22. Podane przez Klientów dane osobowe P.P.H.U.”SiM” Mirosław Sochacki zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności Klient dokonujący zakupu w SwiezoWypalana.pl wyraża zgodę na przetwarzanie adresu e-mail w celu przesłania ankiety umożliwiającej wyrażenie opinii o dokonanej transakcji w SwiezoWypalana.pl. Adres e-mail będzie przetwarzany przez P.P.H.U.”SiM” Mirosław Sochacki, Opineo.pl  oraz Grupę Allegro Sp. z o.o. w celu przekazania ankiety, a dane otrzymane w wyniku ankiety będą służyły do opublikowania w sieci Internet opinii o SwiezoWypalana.pl.

23. P.P.H.U.”SiM” Mirosław Sochacki może zmienić Regulamin i uruchomić nową wersję usług świadczonych w ramach SwiezoWypalana.pl. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez P.P.H.U.”SiM” Mirosław Sochacki, który nie może być krótszy niż 1 dnia od momentu udostępnienia w SwiezoWypalana.pl  zmienionego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że  zamówienia rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.

24. Promocje. Kody promocyjne uprawniające do zniżek i/lub prezentów o ile nie podano inaczej ważne są do końca miesiąca kalendarzowego w którym informacja o ich uruchomieniu została opublikowana/wysłana do klientów.

25. W sprawach nieuregulowanych właściwe jest prawo polskie.

26. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez P.P.H.U.”SiM” Mirosław Sochacki w ramach SwiezoWypalana.pl będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Click Shop | Hosting home.pl